• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
    • DAGDER
    • KAHRAMANMARAŞ DAĞISTANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ

DERNEK TÜZÜĞÜ

 
DAĞISTANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
Madde. 1-    Derneğin Yasal Dayanağı
 
Bu tüzük 5253 sayılı Dernekler Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.
 
Madde. 2-    DERNEĞİN ADI     :DAĞISTANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİ
                    MERKEZİ             : KAHRAMANMARAŞ
                    ADRES                   : İsmetpaşa Mah. 8. Sok. Çalışkan Apt. No: 5/A Kahramanmaraş
 
Madde. 3-    Derneğin Amaçları          
                                                          
          a)       Dağıstan ve Kuzey Kafkasya’nın tarihini, ekonomisini, kültürünü ve sanatını; derlemek, işlemek, yaymak suretiyle tanıtmak ve milli ve tarihi günleri kutlamak.
 
Kitap, dergi, broşür, gazete vb. her türlü yayın yapmak. Konferanslar, seminerler                   kültürel toplantılar, sosyal etkinlikler düzenlemek: sergiler açmak.
 
          b)       Muhtaç durumda bulunan Dağıstanlılara ve Yurttaşlarımıza imkan nispetince maddi ve manevi yardımda bulunmak; ilim sanat ve edebiyat adamlarını ağırlamak, folklör ekipleri yetiştirmek, geziler düzenlemek, öğrenci yurtları açmak.
 
c)       Dağıstanlıların varlıkları ve kültürlerinin korunmasına ve gelişmesine yardımcı olmak amacını gerçekleştirmek için taşınmazlar satın almak, tesisler yapmak ve kiralamak. Dağıstan kültürünün yaygınlaşması için kitaplıklar kurmak, şube ve sosyal tesisler kurmak,
d)       Dağıstanlıların unutulmakta olan dillerini geliştirmek üzere kurslar açmak ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak.
e)       Derin tarihi bağları bulunan Dağıstan halkıyla Türk halkı arasındaki dostluğu pekiştirmek amacıyla her türlü sosyal ve kültürel ilişkiyi başlatmak ve sürdürmek
f)        Ayrıca Türkiye ve Dağıstan Cumhuriyeti Dostluk Vakfı’nın kurulması için gerekli çalışmaları yapmak.
g)    Uluslararası kabul görmüş insan hakları ile ilgili standartlara uygun olarak insan hakları konularında her türlü çalışmalarda bulunmak, ilgili kurum, kuruluş, dernek ve vakıflarla bu alanda müşterek çalışmalar yürütmek, iş birliği yapmak ve platform oluşturmak.
 
 
Madde. 4-    Derneğin çalışma biçimi
 
Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, kendi Tüzüğü ve 5253 Sayılı Dernekler Kanunu çerçevesinde çalışarak kamu yararına uygun hizmet verecek ve faaliyet gösterecektir.
 
Madde. 5-    Derneğin Görev, Yetki ve Faaliyetleri
 
Derneğin amaçları doğrultusunda konferanslar, seminerler, açık oturumlar, paneller, sempozyum ve kurslar düzenlemek. Yayınlar yapmak, radyo ve televizyon programlarına katılmak, araştırma ve inceleme komisyonları kurmak. Dernekler kanunu ve ilgili mevzuatın müsaade ettiği şartlar dahilinde ve yasal izinleri alınmak suretiyle, yardım sandığı, lokal, kitaplık, huzur evi, misafirhane ve yurtlar açmak. Çeşitli ekonomik ve sosyal amaçlı eğlenceler, yarışmalar ve geziler tertip etmek, ilmi araştırmaları teşvik edecek tedbirleri almak, araştırma yapmak veya yaptırmak. Şubeler ve Temsilcilikler açmak.
 
Madde. 6-    Derneğe Üye Olma
 
                   Derneğin kurucu, asıl, fahri  ve şeref üyeleri olmak üzere dört türlü üyesi vardır.
                   1- Kurucu Üyeler       :  Bu tüzüğün ekinde adı ve soyadları yazılı şahıslar
                                                           kurucu üyelerdir.
2- Asıl Üye    :  Asıl üye olmak için Dağıstan ve Türkiye halklarından,
DAĞISTANLILAR KÜLTÜR VE DAYANIŞMA DERNEĞİNE
hizmet etmek isteği ile başvuranlar, Yönetim Kurulu karan ile asıl üye olabilirler.
                    
          Asıl üyelik için istek belgesi doldurularak, iki fotoğrafla birlikte yönetim kuruluna başvurulur. Başvuranların dilekçeleri en geç 30 gün içinde yönetim kurulunda görüşülüp karara bağlanır ve bu karar yazılı olarak ilgiliye duyurulur.
         
3-Fahri Üye        :         Derneğe, maddi ve manevi olağanüstü yararlar sağlayanlara, yönetim kurulu kararı ile fahri üyelik verebilir.
                                        Fahri üyeler, istedikleri taktirde aidat verebilirler, Fahri üyeler genel kurul toplantısına ve faaliyetlere katılabilirler. Ancak oy hakları yoktur.
 
 
Madde. 7-    Üyelikten Çıkma
 
Üyelikten çıkmak isteyenler, yazılı olarak yönetim kurulu başkanlığına başvururlar. Yönetim kurulu kararı bir ay içinde üyeye bildirilir. Üyelikten çıkanlar derneğe olan aidat borcunu ödemek zorundadırlar. Aksi takdirde yönetimin, üye uhdesinde kalan alacak vs. gibi haklarını takip hakkı saklıdır.
 
Madde. 8-    Üye Aidatı   (Değişik-12.12.2009 tarihli Genel Kurul Kararı)
 
Üye aidatı yıllık 60 TL’dir. Üye aidatı miktarının tespiti ve değiştirilmesi genel kurul tarafından yapılır.
 
Madde. 9-  Üyelerin Hakları
 
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Her üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
 
Madde. 10-  Üyelerin Yükümlülükleri
 
Dernek üyeleri aşağıda yazılı yükümlülükleri yerine getirmek zorundadır. Bu hususların Yönetim Kurullarınca dikkatle takibi şart ve esastır.
 
a)         Üyelik aidatlarını muntazaman ve aksatmadan ödemek.
b)              Dernek amaç ve faaliyet prensiplerine uygun olarak hareket etmek.
c)              Araştırma, inceleme, seminer, sempozyum, sergi, konferans, basın-yayın kurul ve komisyonlarında verilecek görev, turistik, sosyal, ilmi ve kültürel faaliyet ve sair amaçlarla istenecek bütün hizmetleri fahri olarak yapmak. Yürütülen bütün faaliyetlere katılmak.
 
Madde. 11-  Dernekten Çıkarılma
 
Kanunda yazılı nedenlerle derneklere üye olma hakkını kaybedenlerin, derneğin         amaç ve faaliyetlerine aykırı davranışlarda bulunduğu ve/veya yükümlülüklerini yerine getirmemekte ısrar ettiği tespit edilenlerin kaydı silinir.
                   Yönetim Kurulunun konuyla ilgili kararı ayrıca bildirilir.
 
Madde. 12-  Dernek Organları
 
                   Dernek  Zorunlu Organları:
                   1.   Genel Kurulu
2.     Yönetim Kurulu
3.     Denetleme Kurulu
 
Derneğin zorunlu olmayan ve ihtiyaç duyulan organları yönetim kurulu kararıyla oluşturulur, yetkilendirilir.
 
         
Madde. 13-  Dernek Genel Kurulu, Kuruluş Biçimi
 
Dernek Genel Kurulu, derneğin en üst ve en yetkili organıdır. Aşağıda belirtilen doğal delegeler ile kayıtlı asil üyelerden oluşur. Buna göre; Derneğin tüm kurucuları, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu’nun ASIL ve YEDEK üyeleri, DOĞAL DELEGE sıfatıyla seçimlere katılırlar.  Kurucu üyelerin DOĞAL DELEGE sıfatları ve seçme/seçilme hakları süreklidir.
 
 
Madde. 14-  Genel Kurulun Toplanma Zamanı ve Şekli (Değişik-12.12.2009 tarihli Genel Kurul Kararı)
 
Dernek Genel Kurulu en geç 2(iki) yılda bir Aralık ayında olağan toplanır. Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu veya toplam üye sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine de olağanüstü olarak toplanır.
 
Madde. 15-  Çağrı Usulü
 
Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesini düzenler. Katılacak delegeler en az 15 gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi belirlenerek yasal yollardan yapılacak davetle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa ikinci toplantının hangi gün, yer ve saatte yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman süresi bir haftadan az olamaz.
 
Madde. 16-  Toplantı Yeri
 
Genel Kurul toplantıları, Dernek Merkezi’nin bulunduğu yerden başka  bir yerde yapılamaz.
 
Madde. 17- Toplantı Yeter Sayısı
 
Genel Kurul, tüzük hükümlerine göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılımı ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.
 
 
Madde. 18-  Toplantının Yapılış Usulü
 
Dernek genel kurul toplantıları, davette belirtilen tarih, yer ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Çoğunluk sağlanmış ise durum bir tutanakla belirlenir. Toplantı, Genel Başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılıştan sonra toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile iki katip üye seçilir. Toplantının yönetimi genel kurul Divan Başkanına aittir. Katipler toplantı tutanağı düzenler ve başkanla birlikte imzalarlar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yeni seçilen Merkez Yönetim Kuruluna teslim edilir.
 
Madde. 19-  Toplantıda Görüşülecek Konular
 
Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur.
 
Madde. 20-  Oy Şekli
 
Kongre Başkanlık Divanı ve Komisyon seçimleri dışında, bütün seçimler gizli oy açık tasnif usulü ile yapılır. Diğer bütün kararlar açık oylama ile alınır. Her üyenin bir tek oy hakkı vardır.
 
Madde. 21-  Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
 
Yönetim Kurulunun veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul olağanüstü olarak toplanır. Bu istemde toplantının ne için yapılmak istendiği gerekçeleri ile açıkça belirtilir. Genel Kurula çağrı Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Olağanüstü genel kurul toplantılarında gündem dışı konular görüşülemez. Önerilerde bulunulamaz.
 
Ayrıca, Denetleme Kurulu veya genel kurul delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Genel Kurulu en geç bir ay içinde toplantıya çağırmaz ise; Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan delegelerden birinin müracaatı üzerine, mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
 
Madde. 22-  Genel Kurulun Görev  ve Yetkileri
         
          1.       Dernek organlarının seçilmesi.
          2.       Dernek tüzüğünün değiştirilmesi.
              3.       Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu raporlarının görüşülmesi, kurulların ibra edilmesi.
          4.       Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe ve bilânçonun görüşülerek, aynen veya değiştirilmek suretiyle kabul edilmesi.
          5.       Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcutlarının satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
6-       Derneğin federasyona katılması veya ayrılmasına karar verilmesi.
          7.       Derneğin uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlardan birine üye sıfatıyla katılması veya ayrılması.
          8.       Derneğin feshedilmesi.
              9.       Tüzükte yazılı amaç, ilke ve yetkilerin gerçekleştirilmesi için yönetim kuruluna görevler verilmesi.
              10.     Kanun, mevzuat veya iş bu tüzük gereğince Genel Kurul tarafından yapılması belirtilen diğer işlemlerin yerine getirilmesi. Başka bir organa bırakılmamış konuların karara bağlanması.
 
Madde. 23-  Yönetim Kurulu (Değişik- 12.12.2009 tarihli Genel Kurul Kararı)
 
Yönetim Kurulu 7(yedi) asıl ve 7(yedi) yedek üyeden teşekkül eder. Derneğin tüzel kişiliğini temsile tam yetkili olup, Genel Kurul tarafından seçilir. Başkan seçimi tek dereceli olarak yapılır. Yönetim kurulu üyeleri ilk toplantılarını tek dereceli olarak seçilen Yönetim Kurulu Başkanın başkanlığında yapar ve kendi aralarında bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir genel muhasip olarak dört kişi seçer. Kalan üç üye yönetim kurulu asıl üyesi olarak görev yapar.”
 
Yönetim Kurulu Derneğin her türlü işlem ve çalışmalarında temsil etme hak ve yetkilerine sahiptir.
 
Bu kurula seçilenlerin diğer zorunlu organlardaki görevleri kendiliğinden sona erer. Kurulda boşalma halinde oy sırasına göre yedekler göreve çağrılır.
 
Madde. 24-  Toplantı Zamanı
 
Yönetim kurulu 90 günde bir, üyelerden herhangi birinin isteği üzerine ise her zaman toplanabilir. Kurul, karar defterinde bu hususu tespit etmek zorundadır. Toplantıya mazeretsiz 3 defa üst üste katılmayanların görevi kendiliğinden sona erer. Yerine yedeği çağrılır. Olağanüstü toplantıların tebliği zorunludur.
 
Madde. 25-  Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri
 
Yönetim Kurulu, Derneğin Genel Kurulundan sonra gelen en yüksek ve en yetkili organıdır. Derneğin temsil görev ve yetkisi Yönetim Kurulu şahsında Başkan (yokluğunda vekili) tarafından kullanılır. Başlıca görev ve yetkileri:
1-       Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi aralarında iki veya birkaçına müşterek ve müteselsil yetki vermek.
2-       Derneğin Gelir ve Gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak.
3-       Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları yasal süresi içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirmek.
4-       Tüzüğü uygulamak ve gerektiğinde yorumlamak.
5-       Gereken yönetmelikleri çıkarmak ve uygulamak.
6-       Genel Kurul ve diğer ihtiyari kurullar ile komisyonların teşekkül ve çalışma programlarını hazırlamak, kararlarını uygulamak; şubeler ve temsilcilikler ile sair kurul ve komisyonlar arasında koordinasyonu sağlamak.
7-       Derneğin amaç bölümünde kurulması öngörülen VAKFIN kuruluşuna nezaret etmek, gerekli çalışma ve araştırmaları yapmak.
9-       Kurulları toplantıya çağırmak. Bunların çalışmalarını takip etmek.
 
Madde. 26-    Başkan Yardımcısının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
 
Genel Başkan Yardımcısı;
1.       Teşkilatlanma işleri
2-       Planlama koordinasyon işleri
3-       Eğitim-bilim-kültür ve araştırma işleri
4-       Basın-yayın, propaganda ve halkla ilişkiler
 
Konusunda gerekli görevleri Genel Başkan ile koordineli bir biçimde yürütür. Bunlara ait bütün işlem ve yazışmaları, Genel Başkanın onayı alınmak suretiyle Genel Sekreter ile birlikte imzalar. Genel Başkanın bulunmadığı dönemlerde vekalet görevini yerine getirir ve vekalet süresince Genel Başkanın bütün yetkilerini kullanabilir. Yönetim Kurulu ve Genel Başkana karşı sorumludur.
 
Madde. 27-     Sekreter Görev Yetki ve Sorumlulukları
 
Genel Sekreter, Genel Başkandan sonra, Genel Başkan Yardımcıları ile birlikte Derneği temsile yetkili yöneticidir. Ayrıca Derneğin bütün yazışmalarında imza yetkisine sahiptir. Her türlü yazışma ve işlemleri idare eder, düzgün işlemesini sağlar. Mali konular hariç Derneğe ait bütün defterlerin tutulmasını, alınan kararların yazılmasını ve uygulanmasını takip ve kontrol eder. Derneğin mallarının korunması, personelin istihdam ve idaresi, üyelerle ilgili işlerin yürütülmesi, toplantı gündemlerinin hazırlanması, toplantıların belirlenen usul ve esaslara uygun olarak yapılması, diğer yasal işlemlerin yürütülmesi gibi işleri yürütür. Doğrudan Genel Başkana ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
 
Madde. 28-   Muhasip, Görev-Yetki ve Sorumlulukları
 
Derneğin mali ve muhasebe işlerini yürütmek, mali dengesini düzenlemek, kesin hesap ve bilânçosunu yapmak, üyelik ve personel işlerinin mali yönlerini yürütmek ve yönetmekle görevli ve yetkilidir. Ayrıca :
1.       Mali yazışma ve işlemleri Genel Başkanın onayı alınmak suretiyle Sekreterle birlikte imzalamak.
2.       Mali konularla ilgili defterlerin düzenle tutulmasını aidatların muntazaman toplanmasını, aidat ve sair gelirlerle ilgili kayıtların sistematik bir biçimde yürütülmesini ve takibini; sarfiyatın bütçe çerçevesinde yapılmasını ve tasarrufun sağlanmasını,
                   3-       Derneğin mali konularda gelişmesini sağlayıcı tedbirleri almak, gelişmeyi engelleyici hususları Yönetim Kuruluna ve gerektiğinde diğer organlara bildirmek. Mevcut kaynakları değerlendirmek ve yeni kaynaklar araştırmak.
 
     Doğrudan Başkana ve Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.
 
Madde. 29-  Denetleme Kurulu
 
Üç asil, üç yedek olmak üzere altı kişiden teşekkül eder. Genel Kurulunca gizli oyla seçilir. Asıllardan birinin herhangi bir nedenle boşalması halinde durum Yönetim Kuruluna bildirilir. Yönetim Kurulu aldıkları oy sırasına göre yedekleri derhal göreve çağırır.
 
Madde. 30-  Denetleme Kurulunun Görev ve Yetkileri
 
Kurul en az altı ayda bir toplanır. Ayrıca, Kurul üyelerden herhangi birinin daveti üzerine her zaman toplanabilir. Olağanüstü Genel Kurul çağrı kararı ittifakla alınır. Kararlar Noterlikçe onaylanmış bir deftere yazılır. Katılan üyelerce imzalanır. Hazırlanan raporların bir nüshası Yönetim Kuruluna bir nüshası da Genel Muhasibe verilir. Diğer nüshalar kendi dosyalarında saklanır. Yapılan denetlemeler Sekreter ve  Genel Muhasibin görüşü alınarak raporlar haline getirilir. Ayrıca, denetlemeler idari ve mali her konuyu kapsar bütün çalışmaları içine alacak biçimde yürütülür. Yönetim Kurulu çalışmalarının Kanun ve Tüzük esaslarına uygun olup olmadığını denetler. Periyodik devre sonu raporları ile Genel Kurul raporlarını hazırlar.
 
Madde. 31-  Dernek Gelirleri
 
          1-       Üyelik giriş aidatı, yıllık aidatlar ve asil üyeler ile isteyen fahri ve şeref üyelerin ödeyecekleri fazladan aidatlar. İsteğe bağlı bağış ve yardımlar. Ayrıca: 2860 sayılı yardım toplama kanunu hükümlerine göre toplanacak diğer yardım ve bağışlar.
2.       Yapılacak yayınlar, tertiplenecek kurs, konser, piyango, balo, kermes, gece, gezi, eğlence, sportif müsabakalar, yarışmalar vs. gibi ekonomik ve gelir amaçlı faaliyetlerden elde edilecek miktarlar.
3.       Mal varlığından elde edilecek gelirler.
4-       Kanunun müsaade ettiği diğer gelirler ile dernek yararına işletilecek tesislerden elde edilecek gelirlerdir.
 
Madde. 32-  Yardım Alımı / Yardım Verilmesi
 
Dernek Siyasi Partilerden, işçi, memur veya işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan yardım kabul edemez ve bu kuruluşlara yardım edemez.
 
Madde. 33-  Başlıca Giderler
 
Derneğin kanun ve iş bu tüzük hükümleri uyarınca yapılan çalışmalarının yürütülmesi için gerekli her türlü masraf ilgili ve yetkili kurullarca hazırlanan bütçe çerçevesinde yapılır. İş bu normal faaliyet masraflarından başka aşağıda yazılı masraflar yapılabilir.
1-       Komisyon çalışmaları için yapılacak masraflar.
2-       Milli ve mahalli çaptaki istişari kongre ve kurul masrafları.
3-       Basın-Yayın dahil, eğitim, bilim, sosyal ve kültürel araştırma ve kurul/komisyon çalışma masrafları.
4-       Teşkilatlanma amacıyla yapılacak masraflar.
5-       Telif ücretleri, harcırahlar, personel giderleri, kanun ve tüzük hükümlerine uygun olarak yapılacak diğer masraflar ile kurulması öngörülen VAKFIN gerekli sermaye tahsisi ve kuruluş masrafları.
6-       Dernek amaç, faaliyet esasları ve iş bu tüzükte belirtilen ve sınırlanan masraflar dışında başkaca harcama yapamaz. Bağışta bulunamaz. Üyeleri ile çalıştırdığı personel dahil hiç kimseye borç veremez. Envanter defterine kaydedilen ve demirbaş sınıfına giren her türlü eşya ve malzeme hakkında gider olarak işlem yapılamaz.
 
Madde. 34- Bütçe ile ilgili Genel Esaslar
 
Derneğin genel bütçe önerisi, Yönetim Kurulu tarafından, hazırlanıp Genel Kurula sunulur. Genel Kurulu tarafından onaylanan bütçe kesin şeklini alarak yürürlüğe girer. Bütçe iki yıllık devre için ve her yılı ayrı ayrı olarak hazırlanır, hesap dönemi takvim yılıdır. Bütçede her türlü harcamalar, ücretler, menkul ve gayrimenkul karşılıkları ayrı ayrı gösterilir. Yönetim Kurulu’nun fasıllar arasında aktarma yapma hakkı saklıdır.
 
Madde. 35-  Sarfiyat Usulü        (Değişik- 12.12.2009 tarihli Genel Kurul Kararı)
 
İş bu tüzük esaslarına göre yapılacak sarfiyata ait sarf evrakları, Yönetim Kurulunun bütün üyeleri; Sekreter ve Muhasibin imzalarını, taşır, İş bu müşterek imzalı sarf evrakı ile yapılan masraflar için ayrıca Yönetim Kurulu kararı almaya gerek yoktur. Ancak, 500 TL yi aşan tüm masraflar için önceden yönetim kurulu kararı almak şarttır. Ayrıca, Muhasip tarafından her ayın yönetim kurulu toplantısına yetiştirilmek ve hazır edilmek şartıyla aylık masraf mizan/cetveli hazırlanır ve kurulun görüşlerine sunulup onaylanır.
 
Derneğin bütün gelirleri matbaalara bastırılacak alındı belgesi ile toplanır.
 
Madde. 36-  Dernekçe Tutulacak Defter ve Kayıtlar
 
1.       Üye Kayıt Defteri.
2.       Yönetim Kurulları Karar Defteri.
3.       Denetleme Kurulları Karar Defteri.
4.       Gelen ve Giden Evrak Defteri.
5.       Gelir ve Gider Defteri.
6.       Demirbaş Defteri.
7.       Üye Giriş Beyannameleri için Dosya.
8.       Giden evrakların bir suretini ve gelen evrakların asıllarını muhafazaya mahsus özel dosya.
9.       Genel Kurul ile diğer istişari kongre ve kurulların evraklarını muhafazaya mahsus özel dosya.
10.     Aidat, Yevmiye ve Envanter Defterleri ile Defteri Kebir. (Kullanıldığı durumlarda)
11.     Gelir Makbuzları ve bunların zimmet kayıt defteri ile gider evrakı ve bunların saklanmasına mahsus dosya.
 
Madde. 37-  Disiplin Cezaları
 
Üyelerin iş bu Tüzük, ilgili kanun ve Dernek amaçlarına uymadıkları, aykırı hareket ettikleri Derneğin şan, şeref ve şöhretine gölge düşürdükleri, şahsi menfaatleri doğrultusunda faaliyet gösterdikleri, çıkar gözettikleri Dernek aleyhine çalıştıkları ve kendilerine verilen vazifeleri yerine getirmemeyi ve aidat ödememeyi itiyat haline getirdikleri ve sair cezayı gerektiren durumlarda; Yönetim Kurulu; durum ve konuyu kendi aralarında müzakere eder ve eylemin kabahat veya suç nev’inden hangisine dahil olduğuna, önem ve ağırlığına göre karar vererek sırasıyla aşağıda yazılı cezaları uygular.
 
1.       Uyarı
2.       İhtar
3.       Görevden geçici uzaklaştırma
4.       Görevden sürekli uzaklaştırma
5.       Geçici ihraç
6.       Kesin ihraç
 
Şu kadar ki, üyelikten kesin ihraç kararını ancak, Yönetim Kurulu verebilir. Bu durumda Genel Kurula itiraz hakkı saklıdır.
 
Madde. 38-  Yönetmelikler
 
Yönetim Kurulu tarafından tüzük hükümlerini kolaylaştırmak, uygulamada açıklık, kolaylık ve pratiği sağlayıp öngörülen kurul ve komisyonların tam bir rantabilite içinde çalışmalarını temin maksadıyla bir yönetmelik hazırlanır ve yürürlüğe konulur. Aynı usul ve esaslar dahilinde de, yürürlükten kaldırılabilir.
 
Madde. 39-  Tüzük Değişikliği
 
Dernek Tüzüğünün bazı maddelerinin veya tamamının değiştirilmesi Dernek Genel Kuruluna katılan üyelerin 3/2 çoğunluk oyu ile kabildir.
 
Madde. 40-  Derneğin Feshi
 
Derneğin feshi ve tasfiyesine ancak, Genel Kurulu karar verebilir. Birinci toplantıda çoğunluk elde edilemez ise, iş bu tüzük hükümlerine göre Genel Kurul yeniden toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan Üye/Delege sayısı ne olursa olsun fesih ve tasfiye konusu görüşülebilir.  Ancak, fesih ve tasfiye kararı her halükarda katılan üye sayısının üçte iki çoğunluğunun kabul oyu ile alınabilir. Fesih kararında Derneğin mevcut varlığının devir yeri ve şekli mutlaka belirtilir. Karar, Merkez Yönetim Kurulu’nun bir yazısıyla en geç 7 gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazılı olarak bildirilir.
 
Madde. 41- Tasfiye İşleri
 
Genel Kurulca fesih kararının alınması halinde tasfiye işlemleri Yönetim Kurulu üyelerince tasfiye kurulu tarafından müşterek yürütülür ve 2908 sayılı kanun hükümlerine göre ikmal edilir. Netice ilgili makama bir yazı ile bildirilir,
 
Madde. 42-  Dernek amaçları doğrultusunda şubeler açabilir.
 
Madde. 43- Bu tüzükte yazılmamış hususlar hakkında yürürlükte bulunan 5253 sayılı dernekler    
                    Kanununun ilgili yönetmelikleri ile Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.
                   
İş bu Tüzük (43)  maddeden ibaret olup 5253 sayılı Dernekler Kanununa uygun olarak hazırlanmıştır.  
 
 
                                   DERNEK KURUCULARI
 
S.No
Adı Soyadı
Uyr.
Mesleği
Adresi
İmza
01
Mehmet Gazi ÇINAR
T.C.
Emekli
Karamanlı Mh. Fatter ağa cd. No:85/4          K.Maraş
 
02
Erdem ÖZDEMİR
T.C.
Esnaf
Doğu kent Mh. 17.sk. A42/14 K.Maraş
 
03
Ekrem ALIKILINÇ
T.C.
Emekli
Gazipaşa Mh. Gaziler Cd. No:128 K.Maraş
 
04
Kemal DEMİR
T.C.
Esnaf
Doğukent Mh. 13. Sk. A23 /16 K.Maraş
 
05
Remzi YILMAZ
T.C.
Emekli
Hürriyet Mh. 1.Sk. Aslan bey Apt. No: 30 K. Maraş
 
06
Hikmet ÇINGI
T.C.
Öğretmen
Egemenlik Mh. 6.Sk. No: 13 K.Maraş
 
07
Ekrem ÇINGI
 
T.C.
Esnaf
Mağralı Mh. 38 .Sk. No:3/1 K.Maraş
 
08
Ahmet ÇEVİK
T.C.
Memur
DSİ Kartalkaya Pazarcık Lojmanları No:5      Pazarcık/K.Maraş
 
09
Mehmet ASLAN
T.C.
İşçi
Mehmet Akif Mh. 10. Sk. No:5 K.Maraş
 
10
Kamil ÇINAR
T.C.
Öğretmen
Yenişehir. Mh. 10.Sk. Kurtuluş Apt. No:7 K.Maraş
 
11
Mehmet ORAL
T.C.
Öğretmen
Gazipaşa Mh. Gaziler Cd. No: 102 K.Maraş
 
12
Lokman ORAL
T.C.
İşçi
Fatihler Mh. 4. Sk.Pınar Apt. No: 5  Daire 16   K.Maraş